Všeobecné obchodné podmienky pre financialright – myRight

Moje právo bez rizík, náklady len v prípade úspechu. Poďte do toho s myRight!

1. Predmet zmluvy

1.1. MyRight je značka financialright GmbH, ktorá je právnym poskytovateľom služieb a pracuje pod štátnym dohľadom.

1.2. Financialright GmbH prevezme vaše nároky na presadenie vašich práv voči Volkswagen, a.s. alebo voči výrobcom vášho automobilu,  z dôvodu

(I.) možného porušenia  platnej legislatívy pri uzatvorení zmluvy (II.) zodpovednosti za škodu  (III.) nesprávnych  záručných zmlúv(IV) nedovoleného jednania, vždy (a) v súvislosti s „emisným škandálom“ známym svojim negatívnym dopadom na životné prostredie a (b) v súvislosti s prípadnou spotrebou pohonných látok odlišnou od údajov deklarovaných výrobcom (udávaná spotreba versus reálna spotreba paliva).

(„Nároky na odškodnenie“). Nepreberáme iné nároky na uplatnenie práva náhrady škody, predovšetkým nie nároky voči VW-predajcom a ostatným predajcom, ako napríklad nároky súvisiace so zárukou alebo vrátenie plnenia po odstúpení od zmluvy či iných námietok. Predajcovia automobilov nenesú na tomto škandále žiadnu vinu. Preto naše aktivity nie sú namierené voči nim.

1.3 Budeme sa snažiť presadiť váš nárok na odškodnenie prioritne  mimosúdnou cestou a za týmto účelom budeme zhromažďovať potrebné informácie. V prípade, ak mimosúdne riešenie nedosiahneme, vaše práva sa budeme snažiť vymôcť súdnou cestou. Súdna žaloba bude nasledovať po zhromaždení rovnakých nárokov rôznych poškodených do jedného procesu.

Právo na odvolanie – poučenie

Presadzovanie nárokov,  či už súdnych alebo mimosúdnych, bude prebiehať v spolupráci s kanceláriou Hausfeld, právnymi zástcami LLP Berlin a inými kvalifikovanými právnymi zástupcami (zmluvnými advokátmi).  Sme pripravení žalovať VW koncern v prípade, ak  dobrovoľne nezaplatí svoje záväzky.

2. Uzatvorenie zmluvy

2.1 Kliknutím na zodpovedajúcu ikonku na našej webovej stránke zadáte záväzný návrh na uzatvorenie mandátnej zmluvy na presadenie nárokov na odškodnenie. Vaše poverenie prijmeme len s vašim výslovným súhlasom, vyjadreným napr. e- mailom.

2.2  Konať vo vašom mene začneme až po doručení materiálov týkajúcich sa vašich oprávnených nárokov na odškodnenie, spracovaných podľa vzoru, ktorý je vám k dispozícii a po dodaní ďalších podkladov a informácií uvedených na webe. Po vyzvaní podpíšte aj osobitné potvrdenie o splnomocnení a zašlite ho  financialright GmbH. Postúpenie na nás sa realizuje len správcovskou formou a vy ostávate ekonomickým vlastníkom.

2.3 Údaje požadované v procese splnomocnenia na zastupovanie  je potrebné uviesť kompletne a pravdivo, v prípade zmeny v priebehu procesu je potrebné ich bezodkladne opraviť. Zároveň nám budete bez vyzvania poskytovať aj všetky ostatné informácie, ktoré by po rozumnom zhodnotení svedomite konajúcim objednávateľom mohli mať význam pri presadzovaní nároku na odškodnenie. Ide predovšetkým o výzvy na úhradu platieb, platby, alebo odmietnutie platieb zo strany osoby s nárokom na odškodnenie. Naším splnomocnením potvrdzujete, že Vaše nároky na odškodnenie nie sú ničím zaťažené, limitované a neboli postúpené tretej strane. Aby sme mohli pre vás dosiahnuť čo najlepšie výsledky, je žiadúce, aby ste nám poskytovali pravdivé a aktuálne informácie.

3.Provízia

3.1 Dodávateľ  v prípade úspechu obdrží províziu vo výške 29,41% netto ( to znamená 35% vrátane DPH) s ohľadom na skutočne vymoženú výšku peňažného plnenia z nárokov na odškodnenie. Základom vyúčtovania provízie je suma, ktorá ostane po odrátaní toho, čo bolo pre získanie nároku poskytnuté, v prípade vrátenia auta výrobcovi, sa počíta hodnota auta platná ku dňu vrátenia. Provízia je v prípade úspechu splatná po prijatí zodpovedajúcich výkonov pre získanie nároku. Prípadné finančné náhrady za poverenie advokáta nezakladajú nárok na províziu (províziu v prípade úspechu). Náš nárok na odmenu vznikne aj v prípade pokiaľ terajší dlžník poukáže nároky na odškodnenie priamo vám. Okrem provízie v prípade úspechu nebudú mať majitelia automobilov žiadne ďalšie finančné náklady, to je zaručené. 3.2 V prípade, ak by naše snahy o presadenie vašich nárokov neboli úspešné, nevznikajú pre vás žiadne náklady. To platí aj v prípade, ak na presadenie nárokov na odškodnenie boli použité služby právnych zástupcov alebo sa na ne uplatňoval nárok. Prípadná úhrada  zálohových platieb alebo advokátskych a súdnych trov ostáva na nás. V prípade ak nebudeme úspešní, nedostaneme žiadnu odmenu. My, nie vy, nesieme všetky riziká.

4. Vyúčtovanie

4.1 Sme oprávnení stiahnuť si našu províziu priamo z prichádzajúcich obnosov. Zmluvní advokáti sú podľa platných mandátnych podmienok oprávnení postúpiť presadenú peňažnú čiastku priamo nám. Vyplatenie sa bude realizovať pohodlne, priamym prevodom na váš bankový účet.

4.2 Obdržané financie budeme bezodkladne zúčtovávať a vždy podľa zrážky našej provízie, vám vyplatíme zostávajúci finančný obnos.

4.3  Objednávateľ služby dodávateľovi v požadovanej forme poskytne číslo účtu v tvare  SEPA, na ktorý môžu byť peniaze prevedené.

5.Zmluvné povinnosti a záväzky objednávateľa

5.1  Ak je to možné, podporte našu snahu presadiť vaše nároky. Informujte nás, ak máte akékoľvek relevantné informácie týkajúce sa prípadu. Doručte nám požadované podklady/údaje na spracovanie a bezodkladne dopĺňajte a aktualizujte už poskytnuté informácie. Vy nesiete zodpovednosť za úplnosť a správnosť údajov/dát. Ste povinný nám po vyzvaní požadované doplňujúce informácie poskytnúť. Aby sme boli nepretržite informovaní, sme odkázaní na vašu pomoc. Prosím, zdieľajte s nami všetky novinky a opravte prípadné chybné údaje.

5.2  Počas trvania zmluvného vzťahu s nami nesmiete poveriť iného poskytovateľa služieb alebo úrad presadzovaním nárokov na odškodnenie, zahájiť vlastné súdne konania, či disponovať nárokmi na odškodnenie. To sa nevzťahuje výslovne na nároky voči VW obchodníkom/predavacom alebo iným nároky na záručné plnenie či záruku voči tretím osobám (ostatné práva). Tieto si môžete uplatnovať v každom čase, neobmedzene a paralelne s našimi snahami o presadenie. Ak si budete vaše iné práva uplatňovať mimosúdnou alebo súdnou cestou, informujte nás o tom prosím vopred. Neodkladne nás informujte najmä v prípade, že ste obdržali platbu alebo inú náhradu od VW obchodníkov/predajcov alebo inej tretej strany. vaše iné práva, najmä nároky na záručné plnenie, si môžete u VW obchodníka uplatňovať priebežne.

6. Súdny a mimosúdny zmier

6.1. Sme oprávnení uzavrieť odvolateľný zmier s lehotou na odvolanie v dĺžke trvania 2 týždne s ohľadom na nároky na odškodnenie, ak sa suma za zmier zdá postačujúca, podľa svedomitého posúdenia starostlivo jednajúceho obchodníka. O uzavretí zmieru vás budeme bezodkladne informovať. Voči uzavretiu zmieru sa môžete odvolať, v tom prípade sme oprávnení zmier vypovedať. V prípade, že zmier zrušíte sami, vzniká vám povinnosť vyplatiť nám odmenu, ktorá by nám v prípade zmieru pripadla. Na to, aby sme mohli s koncernom VW rokovať, potrebujeme súhlas s prípadným uzavretím zmieru. Pre vás to nepredstavuje žiadne starosti, môžete ho kedykoľvek odvolať.

6.2  Iné  opatrenia, týkajúce sa výzvy na odškodnenie alebo rezignáciu sme oprávnení vykonať len s vašim súhlasom.

7. Spracovanie údajov

7.1 Vaše údaje v žiadnom prípade nepostúpime neoprávnene tretej strane, obzvlášť nie tzv. „ obchodníkom s adresami“ alebo iným reklamným spoločnostiam. Sľubujeme! V rámci ochrany osobných údajov nedôjde na našej strane k žiadnemu neoprávnenému posunu dát tretej strane.

7.2  Vaše údaje budeme využívať vždy v súlade a v rámci uzatvoreného zmluvného vzťahu. Budeme pritom obzvlášť dodržiavať ustanovenia spolkového zákona o ochrane osobných údajov a zákona o médiách. Bez vášho dovolenia budeme vaše údaje uchovávať, spracovávať alebo využívať, ak to bude potrebné pre vývoj zmluvného vzťahu a/alebo ak je nevyhnutné pre použitie a evidenciu telemédií. Ak to bude nevyhnutné na presadenie vašich nárokov na odškodnenie, smieme ich postúpiť našim zmluvným advokátom a všetkým dlžníkom v procese.

7.3 V každom čase máte nárok požiadať o sprístupnenie informácií o vašich údajoch, ich zabezpečení a používaní.

Prípadné otázky ochrany osobných údajov radi zodpovieme.

8.Záverečné ustanovenia

8.1 Na zmluvy medzi dodávateľom a objednávateľom sa uplatňuje právo Spolkovej republiky Nemecko, s vylúčením aplikácie kúpneho práva.

8.2  V prípade, že objednávateľom je obchodník, právnická osoba verejného práva alebo ide o verejno-právny zvláštny majetok, je sídlom súdneho procesu pre všetky právne spory medzi dodávateľom a objednávateľom, sídlo objednávateľa.

8.3  Zmluva zostane aj v prípade právnej neúčinnosti jednotlivých bodov, v jej zvyšných častiach, záväzná. Neúčinné body nahradia, ak sú k dispozícii, platné právne predpisy. V prípade, že by to pre zmluvnú stranu predstavovalo neprimeranú tvrdosť, bude zmluva neplatná v celosti.

8.4  Právo Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením aplikácie kúpneho práva, je na túto zmluvu aplikovateľné. Ak ste ako spotrebiteľ odovzdali poverenie a v tomto čase je váš zvyčajný pobyt v inom štáte, je možné dodatočne aplikovať potrebné právne predpisy , ktoré v tomto štáte platia. Ak ste obchodník a vaše sídlo je v čase objednania služieb v Nemecku, je výhradná súdna príslušnosť v Hamburgu. Vo všeobecnosti platia pre miestnu a medzinárodnú príslušnosť aplikovateľné súdne ustanovenia.

8.5 Všimnite si prosím nasledujúce informácie ohľadom vášho práva na odstúpenie od zmluvy.

 

 

 

 

 

 

Právo na odstúpenie od zmluvy a poučenie

Ak ste spotrebiteľom v zmysle zákona, to znamená, že ste osobou, ktorá neuzatvára právny úkon za účelom, ktorý prevažne možno priradiť ani k činnosti na podnikanie, ani k samostatnej zárobkovej činnosti, prináleží Vám zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, o ktorom financialright v texte nižšie poučuje nasledovne:

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

Máte právo v priebehu 14 dní odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa podpisu zmluvy (v zmysle bodu 2.1). O Vašom rozhodnutí uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať písomne na adrese : financialright GmbH, Friedrichstrasse 191, 10117 Berlin alebo e-mailom na widerruf@my-right.de vo forme jednoznačného prehlásenia (zaslaním doporučeného listu alebo mailu s uvedením Vášho čísla prípadu). Môžete na to využiť pripojený vzor formuláru na odstúpenie, jeho použitie však nie je podmienkou. Na dodržanie lehoty na odstúpenie stačí, keď nám oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie zašlete najneskôr v posledný deň uplynutia lehoty na odstúpenie.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak od tejto zmluvy odstúpite, máme povinnosť vrátiť Vám späť všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie, s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli preto, že ste použili iný druh dodania, ako nami ponúkané najvýhodnejšie štandardné dodanie. Zaplatiť musíme bezodkladne, najneskôr v priebehu 14 dní odo dňa, kedy sme informáciu o  Vašom odstúpení od zmluvy obdržali. Na vrátenie peňazí využijeme tie isté platobné údaje, ktoré ste použili pri pôvodnej transakcii, iba ak by sme sa vyslovene dohodli inak. V žiadnom prípade sa Vám z dôvodu tohto vrátenia peňazí nezapočítavajú poplatky. Ak ste požadovali, poskytovanie služby počas lehoty na odstúpenie, ste povinní zaplatiť primeraný príspevok, ktorý zodpovedá podielu za už poskytované služby, v porovnaní s celkovým objemom zmluvne predpokladaných služieb a to až do času, v ktorom ste nám oznámili uplatnenie si práva na odstúpenie.

Zvláštne upozornenie

Vaše právo na odstúpenie zanikne predčasne, ak boli naše služby v plnom rozsahu poskytnuté a s realizáciou služieb sa začalo až po Vašom výslovnom súhlase a Vy ste pred realizáciou služby potvrdili Vašu vedomosť, že strácate nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade splnenia zmluvy z našej strany v plnom rozsahu.

Vzor formuláru na odstúpenie financialright GMBH, Friedrichstrasse 191, 10117 Berlin

Týmto odstupujem ja/my od mnou/nami uzavretej zmluvy, týkajúcej sa poskytnutia nasledovnej služby

objednané dňa:

meno spotrebiteľa/ľov:

podpis spotrebiteľa/ľov:

dátum:

VW AUDI SKODA SEAT

Spravodlivosť pre Slovákov postihnutých emisným škandálom

  • Náhrada spôsobenej škody až do výšky nákupnej ceny vozidla
  • Bez rizika a finančných nákladov na právne zastupovanie vďaka spoločnej medzinárodnej akcii
  • Provision (35% inkl. DPH) len na úspech